Valdymo struktūra

Lopšelyje – darželyje veikia savivaldos institucijos:

  • Lopšelio-darželio taryba – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, kitus lopšelio-darželio darbuotojus svarbiausiems įstaigos veiklos uždaviniams spręsti. Taryba turi patariamojo balso teisę.

Lopšelyje-darželyje veikia tokios sudėties taryba: 3 mokytojai, 4 tėvų atstovai, 3 kiti darbuotojai.

  • Mokytojų taryba – nuolat veikianti patariamoji institucija. Ją sudaro lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, logopedas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Mokytojų taryba:

  • aptaria praktinius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo klausimus;         
  • analizuoja lopšelio-darželio ugdymo procesą ir numato tobulinimo būdus;         
  • aptaria vadovų, mokytojų, kitų specialistų prašymus atestuotis, teikia siūlymus lopšelio-darželio vadovams.