Ugdymas

Lopšelio-darželio „Aušra“ ugdomoji veikla  grindžiama šiomis vertybėmis ir principais: 

Ugdymas diferencijuojamas ir individualizuojamas – pritaikomas vaiko turimai patirčiai. Lopšelyje-darželyje „Aušra“ vertybė – vaikas.

Siekiame sudaryti kuo palankesnes sąlygas vaiko individualybei skleistis, pažinti vietos, savo miesto, šalies kultūrą. Ugdome savimi pasitikinčius, drąsius, gebančius bendrauti, bendradarbiauti, prisitaikyti prie kintančios aplinkos, savarankiškai pasirenkančius pageidaujamą veiklą ugdytinius.

Įstaigoje vykdomos šios programos:

 •  Lopšelio-darželio „Aušra“ ikimokyklinio ugdymo programa.
 •  Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa.
 •  Tarptautinė programa „Zipio draugai“.
 •  Etninio ugdymo gairės „Po tėviškės dangum“.
 •  Vaisių vartojimo ir skatinimo programa.
 •  Programa „Tvarkome ir rūšiuojame“.
 •  Šeimos lytiškumo programa.

Meninė programa

 • Vaikų muzikinis ugdymas yra labai svarbi jų asmenybės plėtotės sąlyga.
 • Muzikinė kultūra gali būti ugdoma tik vaikui aktyviai dalyvaujant muzikinėje veikloje klausantis muzikos: dainuojant, šokant, ritmuojant, grojant, improvizuojant.
 • Muzikinės veiklos įvairovėje vaikai atranda sau tinkamiausią veiklą, kurioje gali laisvai, pagal savo sugebėjimus išreikšti save.
 • Muzika lavina vaiko girdimąją atmintį, intuiciją, logiką.

Papildomas ugdymas

Panevėžio lopšelyje-darželyje „Aušra“ didelis dėmesys skiriamas sveikatingumui, veikia Aukštaitijos krepšinio mokyklėlė.

Vaikai už papildomą mokestį gali lankyti krepšinio užsiėmimus. Taip pat vyksta šokių pamokėlės, futbolo treniruotės.