Logopedo teikiama pagalba ir funkcijos:
● kalbos sutrikimų diagnostika ir korekcija;
● kalbos sutrikimų prevencija;
● pedagogų ir ugdytinių tėvų konsultavimas kalbos ugdymo, kalbos   sutrikimų prevencijos klausimais.

Specialiojo pedagogo teikiama pagalba ir funkcijos:
● pedagoginis mokinių vertinimas, mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygio ir jų atitikimo ugdymo programoms nustatymas bei pažangos įvertinimas;
● pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, įsisavinant ugdymo turinį;
● metodinė pagalba pedagogams, tėvams ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir konsultacijos jiems specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimais.

Vaikų slaugytojo ir maitinimo organizatoiaus teikiama pagalba ir funkcijos:
● pirmosios pagalbos įvykus nelaimingam atsitikimui suteikimas; 
● įstaigos bendruomenės švietimas, kaip sumažinti lėtinių neinfekcinių ligų paūmėjimų riziką;
● infekcinių ligų ir jų rizikos veiksnių profilaktika;
● informacinės, metodinės medžiagos vaikų sveikatos saugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas ir sklaida.