Programos

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,AUŠRA” IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA „AUŠROS TAKELIU“: parsisiųsti Word formatu

Lopšelio-darželio „Aušra“ ugdomoji veikla  grindžiama šiomis vertybėmis ir principais: ugdymas diferencijuojamas ir individualizuojamas – pritaikomas vaiko turimai patirčiai. Lopšelyje-darželyje „Aušra“ vertybė – vaikas. Siekiame sudaryti kuo palankiausias sąlygas vaiko individualybei skleistis, pažinti vietos, savo miesto, šalies kultūrą. Ugdome savimi pasitikinčius, drąsius, gebančius bendrauti, bendradarbiauti, prisitaikyti prie kintančios aplinkos, savarankiškai pasirenkančius pageidaujamą veiklą ugdytinius.

Įstaigoje vykdomos šios programos:

 • Lopšelio-darželio „Aušra“ ikimokyklinio ugdymo programa.
 • Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa. parsisiųsti PDF formatu
 • Priešmokyklinio ugdymo planas 2023-2024 m. m. persisiųsti Word foratu
 • Tarptautinė programa „Zipio draugai“.
 • Etninio ugdymo gairės „Po tėviškės dangum“.
 • Europos vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa.
 • Programa „Tvarkome ir rūšiuojame“.
 • Programa „Pienas vaikams”.
 • Šeimos ir lytiškumo ugdymo programa.
 • Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa.

Papildomas ugdymas

Panevėžio lopšelyje-darželyje „Aušra“ vaikai už papildomą mokestį gali lankyti šiuos būrelius:

 • krepšinio užsiėmimus;
 • futbolo užsiėmimus;
 • šokių užsiėmimus;
 • gimnastikos/vaikų fitneso užsiėmimus;
 • lego užsiėmimus;
 • anglų k. pamokėles.

 

PANEVĖŽIO MIESTO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRA“ PASIRENGIMO DIEGTI ATNAUJINTĄ UGDYMO TURINĮ 2022-2024 METŲ VEIKSMŲ PLANAS: parsisiųsti Word formatu