Logopedo teikiama pagalba ir funkcijos:
● kalbos sutrikimų diagnostika ir korekcija;
● kalbos sutrikimų prevencija;
● pedagogų ir ugdytinių tėvų konsultavimas kalbos ugdymo, kalbos  sutrikimų prevencijos klausimais.

Specialiojo pedagogo teikiama pagalba ir funkcijos:
● pedagoginis mokinių vertinimas, mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygio ir jų atitikimo ugdymo programoms nustatymas bei pažangos įvertinimas;
● pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, įsisavinant ugdymo turinį;
● metodinė pagalba pedagogams, tėvams ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir konsultacijos jiems specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimais.

Maitinimą įstaigoje tiekia Panevėžio lopšelis – darželis „Aušra”. Už maitinimą ir jo tiekimą atsakinga maitinimo ir higienos organizatorė. Vaikų maitinimas organizuojamas pagal Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašą.

Lopšelio – darželio „Aušra” 3 savaičių meniu:

MENIU 2023 1savaitė

MENIU 2023 2 savaitė

MENIU 2023 3 savaitė

Maitinimo ir higienos organizatoriaus teikiama pagalba ir funkcijos:
● pirmosios pagalbos įvykus nelaimingam atsitikimui suteikimas;
● įstaigos bendruomenės švietimas, kaip sumažinti lėtinių neinfekcinių ligų paūmėjimų riziką;
● infekcinių ligų ir jų rizikos veiksnių profilaktika;
● informacinės, metodinės medžiagos vaikų sveikatos saugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas ir sklaida.

Meninio ugdymo mokytojas padeda vaikams tenkinti saviraiškos poreikius, plėtoti kūrybinius-kultūrinius interesus. Vaikai skatinami spontaniškai ir savitai reikšti įspūdžius, išgyvenimus, mintis, patirtas emocijas muzikuojant, šokant, vaidinant. Ugdymo procesas orientuotas į individualius vaiko poreikius. Lopšelyje-darželyje organizuojamos šventės, pramogos, vaikai dalyvauja įvairiuose konkursuose, koncertuose įstaigoje bei Panevėžio mieste.