PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRA”

                         2017 M. I ketvirčio priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis

MOKINIO KREPŠELIO LĖŠOS

Darbuotojų skaičius

Priskaičiuotas

darbo užmokestis

(Eur)

Direktorius

1

958

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

649

Specialusis pedagogas, dirbantis nepilnu etatu 1 321
Logopedas, dirbantis nepilnu etatu 3 395-482
Meninio ugdymo pedagogas 1 715

Auklėtojas

iš jų dirbantys nepilnu etatu

20

5

592-799

172-592

APLINKOS LĖŠOS    

Vyr. buhalteris

1

713

Specialistai

5

380-412

Darbininkai

iš jų dirbantys nepilnu etatu

24

4

380-577

95-190